särskilda regler för tävlingen "Spela och vinn med Jak & Daxter Trilogy"

PS3™

Regler och villkor

 

1.             Tävlingen "Spela och vinn med Jak & Daxter Trilogy" ("Tävlingen") är öppen för personer som är 12 år eller äldre och bosatta i  Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland eller Österrike ("Deltagarländerna") med undantag för anställda hos, ombud för, underleverantörer till eller konsulter för Arrangören (enligt definition nedan) och deras närmaste familj, Arrangörens tillhörande bolag eller andra personer med yrkesmässig anknytning till Tävlingen ("Deltagare").

 

2.             Tävlingen öppnas för bidrag den 24 juni kl. 10.00 (svensk tid) ("Startdatumet") och avslutas den 12 juli kl. 00.59 (svensk tid) ("Slutdatumet"). Perioden från och med Startdatumet till och med Slutdatumet benämns "Tävlingsperioden".

 

3.             Du måste inte köpa någonting eller betala för att få delta i Tävlingen. Genom att delta i Tävlingen anses du som Deltagare ha godkänt dessa regler och villkor ("Villkoren").

 

4.             Om du vill delta i Tävlingen ska du som Deltagare genomföra följande steg under Tävlingsperioden:

 

a)             Gå till webbplatsen för PlayStation®-tävlingar på eu.playstation.com/psn/competitions.

b)            Klicka på länken till tävlingen "Spela och vinn med Jak & Daxter Trilogy".

c)             Skriv in din e-postadress i det angivna utrymmet.

d)            Klicka på "Starta" så att den tidsbegränsade flervalsfrågeutmaningen startar.

e)             Besvara alla flervalsfrågor så snabbt du kan, och klicka på "Skicka in" när du är klar så att timern stoppas.

f)             Ange följande information i de angivna utrymmena och klicka på "Skicka in":

                              i.         Bekräftelse av e-postadress.

                             ii.         Fullständigt namn.

                            iii.         Födelsedatum.

                           iv.         Hemland.

 

5.             Varje Deltagare får bara skicka in ett (1) bidrag och kan endast vinna ett (1) Pris (vilket definieras nedan).

 

6.             Det kommer att utses en (1) vinnare ("Vinnare") och sex (6) Andrapristagare (benämns var och en "Andrapristagare") som utses enligt följande:

a)     Varje Deltagare tilldelas en poäng utifrån antalet rätta svar ("Poäng") och en tid som motsvarar tiden det tog att besvara alla frågor och klicka på "Skicka in" ("Tid"). Tiden kommer att registreras med tre decimaler.

b)    Vinnaren blir Deltagaren med högst Poäng. Om fler än en Deltagare får samma högsta Poäng blir Vinnaren den Deltagare som fick högst poäng på kortast Tid.

c)     Om fler än en Deltagare får samma högsta Poäng på exakt samma kortaste Tid kommer dessa Deltagare att tävla i en annan tidsbegränsad flervalsfrågeutmaning för att utse Vinnaren, i enlighet med rankningsmekanismen som angetts i a) och b) ovan. Om resultat blir lika igen kommer processen att upprepas tills en har Vinnare utsetts.

d)    Andrapristagarna blir de Deltagare som har de sex (6) högsta poängen efter Vinnaren, och utses enligt processen som anges under a), b) och c) ovan.

 

7.             Arrangören meddelar Vinnaren och Andrapristagarna per e-post till den e-postadress som angavs, inom en (1) vecka efter Slutdatumet.

 

8.             För att göra anspråk på sitt Pris måste Vinnaren och Andrapristagaren svara på Arrangörens e-postmeddelande och ange sitt namn, födelsedatum och sin postadress, inom trettio (30) dagar från Arrangörens e-postmeddelande.

 

9.             Vinnaren vinner ett PlayStation® Vita-system med Wi-Fi (ett bärbart underhållningssystem) ("Förstapriset") till ett styckvis ungefärligt värde av:

 

a)     219, 99 GBP

b)     349,95 AUD

c)      249,99 EUR

d)     5490 CZK

e)      1 899 DKK

f)      449,95 NZD

g)     1 899 NOK

h)      1050,60 PLN

i)      1299 RUB

j)      2 150 SEK och

k)     289,90 CHF.

 

Varje Andrapristagare vinner ett (1) Jak & Daxter™-spel till PlayStation® Vita ("Andrapris") till ett ungefärligt värde av:

 

a)      24,99 GBP

b)     39,95 AUD

c)      29,99 EUR

d)     699 CZK

e)      199,99 DKK

f)      54,95 NZD

g)     229,99 NOK

h)      115,37 PLN

i)      1499 RUB

j)      249,99 SEK och

k)     34,90 CHF.

 

I de här Villkoren avser "Pris" Förstapriset och/eller Andrapriserna, beroende på sammanhanget.

 

10.          Priserna måste tas emot så som de är beskrivna här och kan inte överlåtas. Det går inte att få priset i pengar istället, men Arrangören förbehåller sig rätten att byta ut ett Pris mot ett pris av liknande värde.

 

11.          Arrangören tar inget som helst ansvar för eventuella tekniska avbrott, fel eller andra eventuella problem som kan leda till att ett bidrag till Tävlingen eller annan korrespondens försvinner eller inte registreras rätt.

 

12.          Vid eventuella oenigheter är Arrangörens beslut slutgiltigt och kan inte diskuteras.

 

13.          Arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ställa in Tävlingen eller göra ändringar i dessa Villkor om Arrangören anser det vara nödvändigt, eller om omständigheter uppstår som ligger utanför Arrangörens kontroll.

 

14.          Arrangören vidtar rimliga åtgärder för att skicka ut Priset som rekommenderat brev till Vinnaren och Andrapristagarna inom trettio (30) dagar från det att Vinnarens/Andrapristagarens uppgifter tagits emot.

 

15.          Om Priset befinns vara defekt, felaktigt eller skadat vid mottagandet måste Arrangören meddelas skriftligen om det inom sju (7) dagar från mottagandet. I annat fall anses Priset ha accepterats så som det levererats. Det här påverkar inte Vinnarens/Andrapristagarens lagstadgade rättigheter (om sådana gäller).

 

16.          Vinnaren och Andrapristagarna samtycker till att i rimlig grad medverka i publicitetsevenemang som Arrangören arrangerar.

 

17.          Arrangören kan, efter eget beslut, publicera Vinnarens och Andrapristagarnas namn på sina webbplatser. Namnen på Vinnaren och Andrapristagarna görs tillgängliga vid rimlig begäran för den som skickar in ett frankerat kuvert med sin adress i en försändelse märkt "Play and Win with the Jak and Daxter Trilogy" till följande adress: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom inom sex (6) veckor efter Slutdatumet.

 

18.          Om det finns några skäl att anta att det föreligger något brott mot dessa Villkor, eller att information som är felaktig, oläslig, bedräglig eller på annat sätt ogiltig eller olämplig har tillhandahållits, kan Arrangören efter eget gottfinnande vägra att behandla ett bidrag eller skicka ut ett Pris som vunnits.

 

19.          Vinnaren och Andrapristagaren kan behöva skatta för sitt Pris i enlighet med skattelagstiftningen i sitt land. Deltagare ansvarar själva för eventuell skattskyldighet.

 

20.          Allmänna regler gäller för Tävlingen. Visa de allmänna reglerna genom att klicka här.

 

21.          "Promoter" är: Sony Computer Entertainment Europe Limited, 10 Great Marlborough Street, London W1F 7LP United Kingdom.

 

22.          I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning ska dessa Villkor tolkas i enlighet med Englands lagstiftning, och kontraktet mellan Deltagaren och Arrangören ska anses vara upprättat och verkställt i England.