Funktioner i uppdateringen (version 6.61)

PSP®

Ta reda på vilka funktioner som ingår i version 6.61 av PSP-systemprogramvaran.

En uppdatering av PSP-systemprogramvaran släpptes den 15 januari 2015. Om du uppdaterar PSP-systemet kommer versionen av systemprogramvaran att vara 6.61 och nedanstående funktioner att uppdateras:

Viktiga funktioner i version 6.61 av systemprogramvaran

Stabiliteten vid användning av vissa funktioner har förbättrats.

Obs!

  • I den här versionen av systemprogramvaran ingår alla funktioner som fanns med i tidigare versioner.
  • När du uppdaterar till den nya systemprogramvaran bibehålls alla tidigare inställningar på PSP (t.ex. nivån för föräldrakontroll).
  • Du kan vara tvungen att uppdatera PSP-systemprogramvaran innan du kan spela vissa spel.
  • Gör inte uppdateringar med andra data än de officiella uppdateringsdata som tillhandahålls av Sony Computer Entertainment över ett nätverk eller på skivmedia, och utför inte uppdateringarna på andra sätt än de som beskrivs i produktdokumentationen eller på den här webbplatsen. Om en uppdatering utförs med data från en annan källa, på ett annat sätt eller med ett PSP-system som ändrats eller modifierats på något sätt så kan det hända att PSP-systemet inte fungerar som det ska och att officiella uppdateringsdata kanske inte kan installeras. Om du utför någon sådan åtgärd kan det upphäva PSP-systemets garanti och påverka dina möjligheter att få garantiservice eller reparationsservice från Sony Computer Entertainment.

Hämta nu

Hämta den senaste PSP-systemprogramvaran här.

LICENSAVTAL FÖR SYSTEMPROGRAMVARA FÖR PSP™ (PlayStation®PORTABLE)-SYSTEMET

18 Jun 2008

LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR SYSTEMPROGRAMVARA NOGGRANT SÅ ATT DU FÖRSTÅR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.

ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN I SONY COMPUTER ENTERTAINTMENT INC.:s ("SCE":s) PSP™ (PlayStation®PORTABLE) HANDH

ÅLLNA UNDERHÅLLNINGSSYSTEM ("PSP™ -system") ÄR UTTRYCKLIGEN VILLKORAD AV ATT DU ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA AVTAL.

Detta Avtal utgör ett kontrakt med SCE. Detta Avtal gäller för all systemprogramvara eller hårdvara som ingår i PSP™ -systemet och alla programkorrigeringar, uppdateringar, uppgraderingar, eller nya versioner av systemprogramvaran som tillhandahålls till eller blir tillgängliga för ditt PSP™ -system genom någon SCE-tjänst eller direktsnslutet nätverk, SCE-webbplats eller speldiskett för PSP™ - system (programvaran kallas kollektivt "Systemprogramvara").

1. LICENSUPPLÅTELSE

Alla immateriella egendomsrättigheter i innehållet, koden och data som tillhandahålls som en del av någon uppdatering av systemprogramvaran, eller någon ny version (härefter kallat "Systemprogramvara") tillhör SCE eller dess licensgivare och all anvädnning av sådan Systemprogramvara ska ske i enlighet med villkoren i detta Avtal och all gällande lagstiftning om upphovsrätt och immateriell egendomsrätt. Förutom såsom detta Avtal uttryckligen upplåter förbehåller sig SCE och dess licensegivare alla rättigheter, intressen och gottgörelser.

I enlighet med villkoren i detta Avtal upplåter SCE till dig en icke-exklusiv, icke-kommersiell rätt att använda Systemprogramvaran endast på ditt PSP™ -system. I den utsträckning gällande lag tillåter upphör din rätt att använda eller komma åt den nuvarande versionen av Systemprogramvaran vid installation av en nyare version av Systemprogramvaran på ditt PSP™ system, oavsett om sådan installation sker genom manuell eller automatisk nerladdning av SCE via SCEs direktanslutna nätverk eller på annat sätt. SCE upplåter inte någon licens till Systemprogramvaran till användare på något annat sätt än genom SCEs auktoriserade distributionsmetoder. Du har ingen äganderätt till eller intresse i Systemprogramvaran.

2. RESTRIKTIONER

Du får inte hyra ut, hyra, ge underlicens för, publicera, modifiera, adaptera aller översätta någon del av Systemprogramvaran. I den fullaste utsträckning som lagen medger får du inte dekonstruera, dekompilera eller montera ner någon del av Systemprogramvaran, eller skapa något derivat därav, eller på något annat sätt försöka att skapa källkod för Systemprogramvaran från dess objektkod. Du får inte (i) använda någon oauktoriserad, olaglig, förfalskad eller modifierad maskinvara eller programvara i samband med Systemprogramvaran, inklusive användning av verktyg för att förbigå, odugliggöra eller kringgå någon krypterings-, säkerhets-, eller autentiseringsmekanism för PSP™ -systemet; (ii) bryta mot någon lag, reglering eller stadga eller rättigheter som tillhör SCE, dess närstående bolag eller tredje part i samband med din åtkomst till eller användning av Systemprogramvaran, inklusive åtkomst till, användning eller distribution av någon programvara eller maskinvara som du vet eller borde veta gör intrång in immateriella egendomsrättigheter eller är piratkopierad; (iii) använda någon maskinvara eller programvara som gör att Systemprogramvaran accepterar eller använder oauktoriserad, olaglig eller piratkopierad programvara eller maskinvara; (iv) införskaffa Systemprogramvaran på något sätt annat än genom SCEs auktoriserade distributionsmetoder; eller (v) utnyttja Systemprogramvaran på något sätt annat än att använda den med ditt PSP™ -system i enlighet med den medföljande dokumentationen och med auktoriserad programvara eller maskinvara, inklusive användning av Systemprogramvaran för att utforma, utveckla, uppdatera eller distribuera oauktoriserad programvara eller maskinvara för användning i samband med PSP™ - systemet av någon anledning.

PS3TM-systemet kan innehålla viss teknologi som är föremål för exportkontrolllagstiftning och -regleringar i USA, inklusive men inte begränsade till exportadministrationsregleringen ("Export Administration Regulations") samt embargo- och sanktionssystemen inom det amerikanska finansdepartementet ("U.S. Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls"). Som sådant får PS3TM-systemet inte exporteras eller återexporteras till personer och enheter som är förbjudna enligt sådana lagar och regleringar.

3. TJÄNSTER OCH UPPDATERINGAR

Från tid till annan kan SCE komma att tillhandahålla vissa uppdateringar, uppgraderingar eller tjänster för ditt PSP™ -system för att säkerställa att det fungerar rätt i enlighet med SCE's riktlinjer eller för att tillhandahålla nya erbjudanden till dig. Somliga tjänster kan komma att tillhandahållas automatiskt utan förvarning när du kopplar upp dig till SCEs direktanslutna nätverk, och andra kan vara tillgängliga för dig genom SCEs webbplats eller auktoriserade kanaler. Utan begränsning kan tjänsterna komma att omfatta tillhandahållande av den senaste uppdateringen eller nerladdning av en ny leveransversion som kan innehålla programkorrigeringar för ökad säkerhet samt nya eller reviderade inställningar och funktioner som kan hindra åtkomst till piratkopierade spel, eller användning av oauktoriserad maskinvara eller programvara i anslutning till PSP™ -systemet. Somliga tjänster kan ändra dina nuvarande inställningar, förorsaka förlust av data eller innehåll eller förorsaka någon funktionalitetsförlust. Vi rekommenderar att du regelbundet säkerhetskopierar sådan information på hårddisken som går att säkerhetskopiera.

Andra tjänster kan komma att bli tillgängliga för dig från tredje parter som kan kräva att du accepterar deras villkor och konfidentialitetspolicy ("Tredjepartsavtal") för att kunna använda eller komma åt deras tjänster. Du bekräftar att SCE och dess närstående bolag inte har någon kontroll över sådana tjänster, innehåll och villkor och att du väljer att använda sådana tjänster eller innehåll på egen risk. Oavsett stadgandena i alla villkoren, i det fall konflikt uppstår mellan detta Avtal och Tredjepartsavtal ska detta Avtal vara styrande.

4. INSAMLING AV INFORMATION/AUTENTISERING

SCE kan komma att använda DNAS (Dynamic Network Authentication System), ett egenutvecklat system avsett för att autentisera spelnamn och PSP™ -systemet, när du ansluter PSP™ -systemet till ett nätverk. DNAS kan komma att hämta information om din maskinvara eller programvara för autentisering, kopieskydd, kontoblockering, system, regler eller speladministration samt andra ändamål. Den information som inhämtas är inte information som personligen identifierar dig och det finns inget sätt att identifiera dig från informationen som inhämtas av DNAS. All oauktoriserad överföring, uppvisning, export, import eller sändning av program och anordningar som kringgår DNAS kan vara förbjuden enligt lag. SCE förbehåller sig rätten att använda alla andra autentiserings- eller säkerhetssystem, eller -metoder i samband med PSP™ -systemet.

All användning av funktioner som kräver åtkomst till en Internetanslutning, inklusive PSP™ -systemets Internetwebbläsare, Macromedia® Flash® Player, Skype, Internet-radio och alla andra funktioner som använder Internetanslutningen ("Internetfunktioner") sker på din egen risk. Internetfunktioner kan kräva trådlös LAN-åtkomst som eventuellt INTE är tillgänglig där du befinner dig, är gratis, eller fri från störningar och avstängningar. Kontakta din LAN-leverantör för mer information. Internetfunktioner kan eventuellt INTE stödja alla trådlösa LAN-anslutningspunkter eller -webbplatser. Besök på webbplatser, användning av program eller data, eller nerladdning av program eller data kan resultera i virus, förlust eller förvanskning av data eller andra problem. Du måste iaktta alla gällande lagar och regleringar. Se andra villkor för användning i användarmanualerna.

Du ansvarar för alla avgifter i samband med åtkomst till eller användning av Internet.

Allt innehåll som sparas under ett filnamn som börjar med ["RSS"] kan komma att raderas från din Memory StickTM när nytt innehåll läggs till din Memory StickTM med hjälp av RSS-kanalfunktionen. Spara inte ditt innehåll under ett filnamn som börjar med ["RSS"] och säkerhetskopiera i en annan fil eller på annat lagermedium om du inte vill att sådant innehåll ska raderas.

Systemprogramvaran innehåller Macromedia® Flash® Player-teknologi från Adobe.
Upphovsrätt © 1995-2008 Adobe Systems, Inc. Alla rättigheter förbehålls.
Macromedia, Flash och Macromedia Flash är varumärken eller registerade varumärken för Adobe Systems Incorporated i USA och internationellt.

5. GARANTIFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Systemprogramvaran och/eller innehållet, tjänsterna, programmen och/eller data som drivs av Systemprogramvaran tillhandahålls "SOM DE ÄR". SCE och dess närstående bolag friskriver sig från all underförstådd garanti angående säljbarheten, garanti angående lämpligheten för något visst ändamål samt garanti angående icke-överträdelse.

SCE OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG UTESLUTER ALLT ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV VINST, ELLER NÅGON ANNAN FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU ELLER NÅGON TREDJE PART LIDER, VARE SIG DIREKT, INDIREKT, FÖRBUNDEN, SÄRSKILD ELLER FÖLJANDE, OAVSETT HUR DEN UPPSTÅTT, SOM ETT RESULTAT AV ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV SYSTEMPROGRAMVARAN OCH/ELLER NÅGOT AV INNEHÅLLET, FUNKTIONERNA, TJÄNSTERNA, PROGRAMMEN OCH/ELLER DATA SOM DRIVS AV ELLER TILLHANDAHÅLLS GENOM SYSTEMPROGRAMVARAN. SÅ LÄNGE DETTA STADGANDE ÄR GENOMDRIVBART INOM DIN DOMVÄRJO SKA DE OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGARNA, UTESLUTANDENA OCH FRISKRIVNINGARNA GÄLLA I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER, ÄVEN OM NÅGON GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT VÄSENTLIGA ÄNDAMÅL.

6. MEDDELANDE TILL KONSUMENTER I USA

Systemprogramvaran innehåller ytterligare programvara för att främja åtkomst till T-Mobile USA Inc. ("T-Mobile") trådlösa LAN-tjänst ("TMHS-tjänst"). Användning av TMHS-tjänsten sker i enlighet med T-Mobiles villkor som kan läsas på http://selfcare.hotspot.t-mobile.com/terms.do och som inkluderar men inte är begränsade till de villkor som anges nedan. GENOM ATT ANVÄNDA TMHS-TJÄNSTEN INTYGAR DU ATT DU ÄR MYNDIG OCH ACCEPTERAR ATT DU ÄR BUNDEN AV T-MOBILES TJÄNSTEVILLKOR. Om du inte accepterar T-Mobiles tjänstevillkor ska du inte använda TMHS-tjänsten.

Du bekräftar att inte använda eller försöka använda TMHS-tjänsten på ditt PSP™ -system för något bedrägligt, olagligt, trakasserande eller oförskämt ändamål, eller för att skada eller orsaka risk för T-Mobiles verksamhet, rykte, medarbetare, abonnenter, funktioner eller någon person. Du bekräftar att TMHS-tjänsten inte i och för säg är säker. T-Mobile ansvarar inte för någon brist på säkerhet som kan uppstår genom din användning av TMHS-tjänsten. TMHS-TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR" OCH "MED ALLA FEL", OCH UTAN GARANTI AV NÅGON SORT, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL GARANTI ANGÅENDE ÄGANDERÄTT, SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST ÄNDAMÅL SOM UTTRYCKLIGEN FRISKRIVS. DU ANTAR ALLT ANSVAR FÖR OCH RISK AV ANVÄNDNING AV TMHS-TJÄNSTEN.

TMHS-tjänsten är endast tillgänglig vid angivna TMHS-tjänstepunkter och är inte tillgänglig utanför USA. TMHS-tjänstepunkter kan ändras när som helst utan förvarning. T-MOBILE ANSVARAR INTE FÖR NÅGON SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV TMHS-TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL: STRAFF-, FÖRHÖJT, UNDERORDNAT, SÄRSKILT ELLER PÅFÖLJANDE SKADESTÅND, SKADESTÅND FÖR FÖRLUST AV PRIVATLIV ELLER SÄKERHET; SKADESTÅND FÖR PERSON- ELLER EGENDOMSSKADA; FÖRLUST PÅ GRUND AV VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER, INNEHÅLLET I NÅGON DATAÖVERFÖRING ELLER MEDDELANDEN SÄNT TILL ELLER MOTTAGET AV DITT PSP™ -SYSTEM GENOM TMHS-TJÄNSTEN ELLER ÅTKOMST TILL WORLD WIDE WEB. Du bekräftar att försvara, gottgöra och hålla T-Mobile skadelös från och gentemot alla rättsanspråk, krav, processer, skyldigheter, kostnader och skadestånd som uppstår genom din användning av TMHS-tjänsten med ditt PSP™ -system eller ditt brott mot T-Mobiles tjänstevillkor.

T-Mobile kan komma att inhämta data eller personlig information från dig. Se T-Mobiles Konfidentialitetspolicy och HotSpot-Säkerhetsmeddelande som anslagits på www.t-mobile.com för ytterligare information. SCE ansvarar inte för säkerheten av TMHS-tjänsten eller för T-Mobile's inhämtning, användning eller yppande av någon information som T-Mobile kan komma att inhämta från dig. "Andra-hands" eller upprustade PSP™ -system kan eventuellt inte komma åt TMHS-tjänsten. Du medger uttryckligen och bekräftar att SCE inte ska ansvara eller vara skyldigt, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som uppstår eller påstås ha uppstått av eller i samband med din förmåga eller oförmåga att komma åt eller använda TMHS-tjänsten med ditt PSP™ -system-

7. ALLMÄNJURIDISKA VILLKOR

Genom att använda eller komma åt Systemprogramvaran bekräftar du att du är bunden av alla aktuella villkor i detta Avtal. För att få ett utskrivbart aktuellt exemplar av detta Avtal, besök "http://www.scei.co.jp/psp-eula" på din persondator. SCE kan enligt eget gottfinnande när som helst ändra villkoren i detta Avtal. Kontrollera på denna webbplats från tid till annan om Avtalet har ändrats. Din fortsatta åtkomst till eller användning av Systemprogramvaran indikerar att du accepterar alla ändringar i detta Avtal.

©2008 Sony Computer Entertainment Inc. Alla rättigheter förbehålls

Dela

Google+

Systemprogramvara: 6.61

6.61

Relaterad systemprogramvara

Hämta den senaste uppdateringen av systemprogramvaran för din PSP nu.

Systemprogramvara förklaras Systemprogramvara arkiv

Klagomålsrapportering

Klagomålsrapportering

Berätta för oss om någon förstör din onlineupplevelse med PlayStation.

Ta reda på mer

Felkoder för PS3

Felkoder för PS3

Använd det här praktiska verktyget för mer information om felkoder och rekommenderade lösningar.

Ta reda på mer

PlayStation® återförsäljare

PlayStation® återförsäljare

Köp dina PlayStation-produkter hos de här återförsäljarna.

PlayStation® återförsäljare